วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ Home Fashion ที่มุ่งเน้นความเท่ห์ เก๋ไก๋ (CHIC) มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique)

พันธกิจ

มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการนำเสนอสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Core Value

C
Customer Care การให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
H
Human ทรัพยากรบุคคลที่มีจริยธรรม และพัฒนาการ
I
Innovation & Inspiration การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า
C
Co-operation การร่วมมือ และประสานงานภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

 1. สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้า
 2. มีใจรักบริการ
 3. พัฒนาบุคลากร
 4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมา

 1. 26 พฤษภาคม 2552 ก่อตั้งบริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด โดยนายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 6/5-6 หมู่ที่ 4 ถ. พระราม 2 ซอย 83 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 10150
 2. 27 มกราคม 2553 บริษัทเปิดสาขาแรกของ CHIC ที่ย่านบางนา โดยแบ่งพื้นที่เช่าประมาณ 300 – 400 ตารางเมตรจากบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จำกัด สาขาบางนา
  8 ธันวาคม 2553 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 87,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 8,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับนำไปใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  15 ธันวาคม 2553 เปิด CHIC สาขาประดิษฐ์มนูธรรม โดยตั้งอยู่เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนู ธรรมแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 3. 24 มกราคม 2554 บริษัทเปิดศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทที่บางขุนเทียน โดยตั้งอยู่เลขที่ 20/6 หมู่ 6 ถนนบาง ขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 4. 25 เมษายน 2555 เปิด CHIC สาขาเมกาบางนา โดยตั้งอยู่ห้องเลขที่ 1520 ชั้น 1 เลขที่ 39 หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  21 พฤษภาคม 2555 เปิด CHIC สาขาหัวหิน เพียวพลาซ่า โดยตั้งอยู่อาคารเพียวพลาซ่า ชั้น 2 เลขที่ 35/5 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
  9 พฤศจิกายน 2555 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 110,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 11,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 5. 17 มกราคม 2556 ปิดสาขา CHIC ที่บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จำกัด สาขาบางนา เนื่องจาก CHIC ได้ วางแผน การเปิดสาขาบางนา ซึ่งมีพื้นที่ในการขายและสามารถรองรับความต้องการของ ลูกค้าได้มากกว่า
  17 ธันวาคม 2556 เปิด CHIC สาขาพัทยา โดยตั้งอยู่เลขที่ 244/31 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
 6. 31 มีนาคม 2557 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  20 ธันวาคม 2557 เปิด CHIC สาขาบางนา โดยตั้งอยู่เลขที่ 983 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 7. 16 มีนาคม 2558 ปิดสาขา CHIC สาขาหัวหิน เนื่องจากพื้นที่การจำหน่ายสินค้ามีขนาดเล็กเกินไป จึงไม่ สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน
  5 พฤษภาคม 2558 ปิดสาขา CHIC สาขาเมกาบางนา เนื่องจาก CHIC ได้มีการเปิดสาขาบางนา ซึ่งมีพื้นที่ในการขายและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า
  28 ธันวาคม 2558 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 95,000,000 บาท เป็น 345,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 8. 13 พฤษภาคม 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 155,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 15,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
  28 พฤษภาคม 2559 ใช้บริการศูนย์กระจายสินค้าที่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ โดยให้ DHL เป็นผู้บริหาร คลังสินค้า
  23 มิถุนายน 2559 ปิดศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทที่บางขุนเทียน เนื่องจากบริษัทใช้บริการศูนย์กระจายสินค้าของ DHL ที่บางพลีทดแทน
  26 ตุลาคม 2559 ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่มาเป็น เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  26 ตุลาคม 2559 เปิด CHIC และ RINA HEY สาขาราชพฤกษ์ โดยตั้งอยู่เลขที่ 6/15 หมู่ 2 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11130 นอกจากนี้ RINA HEY ได้มีการแบ่งพื้นที่ในการ จำหน่ายสินค้าในทุกสาขาของ CHIC ซึ่งได้แก่ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม สาขาบางนา และสาขาพัทยา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559
 9. 26 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติสำคัญ ดังนี้
  • อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ0.50 บาท
  • อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัด จำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กลุ่มพนักงานของบริษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
  • ทุนจดทะเบียนหลังเสนอขายหุ้นทั้งหมดเป็น 680,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
  • อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3 ตุลาคม 2560 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ลักษณะการจำหน่ายสินค้า

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน โคมไฟตกแต่ง และที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบ “Stand Alone” ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)” และ “ริน่า เฮย์ (RINA HEY)” ถือเป็น โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย หรือ The First Home Fashion Store in Thailand

ลักษณะการจำหน่ายสินค้า

มีการจำหน่ายสินค้า 2 ประเภท คือ
 1. สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท คือ “CHIC” และ “RINA HEY”
 2. สินค้าที่บริษัทร่วมบริหารกับคู่ค้า โดยใช้แบรนด์ของเจ้าของตราสินค้า เป็นสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อมาจากเจ้าของตราสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 2) สาขาพัทยา 3) สาขาบางนา 4) สาขาราชพฤกษ์ ทางบริษัทมีนโยบายจะขยายสาขาปีละ 1 สาขา โดยในปี 2561 บริษัทวางแผนจะเปิดสาขารามอินทรา และมีโครงการที่จะเปิดสาขาใหม่ในหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และ อุดรธานี เป็นต้น
เป็นการขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งให้กับโครงการต่าง ๆ ในลักษณะเฟอร์นิเจอร์แบบติดผนัง (Built in) และเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว (Loose Furniture) และสินค้าตกแต่งบ้านให้กับโครงการห้องชุด คอนโดมิเนียม โครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น โดยบริษัทจะนำเสนองานตามความต้องการของลูกค้าโครงการรายนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท เป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโฮมแฟชั่นสโตร์เพิ่มขึ้น รวมถึง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาเลือกสรรสินค้าภายในโฮมแฟชั่นสโตร์ของ CHIC และ RINA HEY ปัจจุบันมีร้านค้าเช่า ดังนี้ ร้านอาหาร “ลูกไก่ทอง” ร้านขายอัญมณีและเครื่องประดับ “ร้านเพชรปภัสสร” ร้านอาหารญี่ปุ่น “MAGURO” ร้านอาหาร “AVATAR” ร้านอาหาร “FUZIO” ร้านอาหารและเครื่องดื่ม “แมคโดนัลด์” ร้านขนมและกาแฟ “CHIC and Chill” และร้านกาแฟ “Starbucks”*

หมายเหตุ : * คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการ ตำแหน่ง
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นางสาวกุศยา ลีฬหาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
นางสาวกมลทิพย์ ภาคสุวรรณ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวรำภา คำหอมรื่น กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ ตำแหน่ง
นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการ
นางสาวกมลทิพย์ ภาคสุวรรณ กรรมการ
นางสาวรำภา คำหอมรื่น กรรมการ
นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน ผู้บริหาร
กรรมการ ตำแหน่ง
นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ
ดร. กุศยา ลีฬหาวงศ์ กรรมการอิสระ
กรรมการ ตำแหน่ง
ดร. กุศยา ลีฬหาวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ
ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ
นางสาวกมลทิพย์ ภาคสุวรรณ กรรมการ
กรรมการ ตำแหน่ง
นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการ
นางสาวรำภา คำหอมรื่น กรรมการ
นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน ผู้บริหาร
นายทัศมะ วิริยะกิจนทีกุล ผู้บริหาร
นางสาวณัฏฐนันท์ ไพบูลย์ ผู้บริหาร
กรรมการ ตำแหน่ง
นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ
นางสาวกมลทิพย์ ภาคสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวรำภา คำหอมรื่น รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายทัศมะ วิริยะกิจนทีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณัฏฐนันท์ ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวกัญญาเกศ คำรัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
จริยธรรมทางธุรกิจ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดาวน์โหลด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด